Postup při hodnocení

A/ sestavení dotazníku:

Definují se oblasti/kompetence, které se budou u hodnocené osoby měřit. Obvykle to bývají standardní manažerské kompetence.

Ke kompetencím se vytvoří otázky. Odpovědi na několik otázek vypovídají o úrovni dané kompetence.

Celkový počet kompetencí by neměl přesáhnout 13, celkový počet otázek by měl být mezi 40 až 80.

Otázky musí být vytvořeny tak, aby na ně mohl odpovídat každý respondent, tj. přiměřeně konkrétní, jednoduché a srozumitelné.

Tím je vytvořen kompletní dotazník.

B/ sestavení hodnotící skupiny

K hodnocené osobě je definována hodnotící skupina, která zahrnuje nadřízeného, podřízené, kolegy (na stejné úrovni), případně interní klienty. Doporučený počet je cca 12 hodnotitelů.

Hodnotící skupinu definuje HR, může si ji vytvořit také hodnocená osoba.

C/ seznámení hodnotitelů i hodnocených s účelem a průběhem měření

Vy případě, že 360° zpětná vazba probíhá ve firmě poprvé nebo pod dlouhé době, je vhodné seznámit všechny účastníky s tím, jak vše proběhne a jak se bude nakládat s výstupy. Zvýší se tím jejich ochota věnovat hodnocení čas a odpovídat co nejpravdivěji.

Osvěta může proběhnout prostřednictvím externích nebo interních workshopů.

D/ vyplňování dotazníku

Hodnocený a celá jeho hodnotící skupina dostanou stejný dotazník. Dotazník má totožný obsah, strukturu a všichni hodnotí tu samou osobu. Tzn. manažer XY je hodnocená osoba. Hodnotí sám sebe, jeho nadřízený hodnotí svého podřízeného manažera XY, kolegové hodnotí svého kolegu manažera XY a podřízení hodnotí svého šéfa manažera XY.

Většina odpovědí se zatrhává na škále. 2 až 3 otázky mohou mít i slovní odpovědi.

E/ Výstupní zpráva

Odpovědi se zpracují do číselných výsledků a různých typů grafů. Slovní odpovědi se následně při zpracování upravují podle jednoznačných pravidel, aby byla zachována anonymita.

Výstupy jsou členěny následně:

a/ neanonymní - výsledky sebehodnocení a hodnocení šéfa

b/ anonymní - podle počtu respondentů ve skupině „kolegové“ a „podřízení“ jsou buď výsledky za obě skupiny společně nebo členěné podle těchto podskupin

Výstupní zpráva by měla být předána hodnocenému osobně vyškoleným facilitátorem, který s hodnocenou osobou výsledky probere a podpoří ho/ji ve vytvoření akčního plánu rozvoje.

 

Dodržet všechny kroky procesu hodnocení není snadné, ale pouze tak přijdou očekávané výsledky. V opačném případě se ušetří pravděpodobně nějaké úsilí a čas, ale výsledky spočívají pouze ve vytištěných grafech s minimální vypovídací hodnotou..